GOŚCINIEC OYCOWIZNA

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych są: Wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą: Hotelik Korona s.c. Adam Gralik, Jacek Gralik, którzy współadministrują danymi, wspólnie decydując o celach i sposobach ich przetwarzania. 

Nasze dane kontaktowe: PUNKT KONTAKTOWY Hotelik Korona s.c. Adam Gralik, Jacek Gralik, adres poczty e-mail: ochronadanych@oycowizna.pl, adres poczta tradycyjnej: Gościniec Oycowizna ul. Słoneczna 241, 05-506 Lesznowola, telefon: 0 602 557 357.

Ważne! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane do Jacka Gralika, która odpowie na żądanie.

Wspólnikami spółki cywilnej działającej pod nazwą; Hotelik Korona s.c. Adam Gralik, Jacek Gralik, 05-090 Raszyn ul. Pruszkowska 51, NIP: 5342134290, REGON: 016427619 są:

 • Jacek Gralik prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Hotelik Korona Jacek Gralik wspólnik s.c. ;Strefa Kulinarna Jacek Gralik wspólnik s.c.; Jacek Gralik; Passa Jacek Gralik, pod adresem Raszyn 05-090 ul. Pruszkowska nr. 51, NIP: 5271000569, REGON: 012085990, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Adam Gralik prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Hotelik Korona Adam Gralik wspólnik s. c. , pod adresem Raszyn 05-090 ul. Pruszkowska nr. 51, NIP: 5342630847, REGON: 387631522, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą: Hotelik Korona s.c. Adam Gralik, Jacek Gralik, 05-090 Raszyn ul. Pruszkowska 51, NIP: 5342134290, REGON: 016427619, zwani dalej Współadministratorami.

WSPÓLNE UZGODNIENIA MIEDZY ADMINISTRATORAMI

W związku z tym ze spółka cywilna Hotelik Korona s.c. Adam Gralik, Jacek Gralik, działa na zasadzie współadministrowania Państwa dane osobowe są współadministrowanie przez Wspólników tej spółki cywilnej co oznacza, że w ramach spółki cywilnej wspólnie decydujemy o celach i sposobach przetwarzania danych, które posiadamy. W związku z powyższym zdecydowaliśmy się zawrzeć umowę w sprawie współadministrowania danymi. Dzięki temu możliwe jest stworzenie spójnego sytemu ochrony danych osobowych u wszystkich Współadministratorów.

Istotne dla Państwa postanowienia zawartej przez nas umowy o współadministrowanie:

Państwa dane osobowe są W S P Ó Ł A D M I N I S T R O W A N E   przez Wspólników spółki cywilnej Hotelik Korona s.c. Adam Gralik, Jacek Gralik, w celu rozwijania Firmy poprzez stworzenie możliwości kompleksowego świadczenia usług na jak najwyższym poziomie przy pomocy kadry posiadającej odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, w tym dążenie do jednolitej obsługi klienta na podstawie porozumienia o współadministrowaniu danymi.

Wyciąg istotnych dla postanowień Porozumienia o współadministrowaniu danymi jest dostępny na życzenie. W tym miejscu wskazujemy, że:

 • za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Państwa odpowiedzialny jest Jacek Gralik;
 • za odpowiadanie na Państwa zapytania i realizację Państwa praw odpowiedzialny jest: Jacek Gralik;
 • nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych;
 • ustaliliśmy następujący PUNKT KONTAKTOWY dla osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas Współadministrowane:

Punkt kontaktowy: Hotelik Korona s.c. Adam Gralik, Jacek Gralik, adres poczty e-mail: ochronadanych@oycowizna.pl , adres poczty tradycyjnej: Gościniec Oycowizna ul. Słoneczna 241, 05-506 Lesznowola, telefon: 0 602 557 357.

WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane do Jacka Gralika, który odpowie na żądanie.

DEFINICJE

W niniejszej polityce stosujemy następujące definicje:

 • Serwis/Strona internetowa –Serwis/Strona internetowa znajdującą się pod adresem oycowizna.pl
 • Użytkownik – każdy podmiot przebywający w Serwisie/Stronie internetowej i korzystający z niej.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje które bez nadmiernego czasu i kosztów mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe.
 • RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

SKĄD POSIADANY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

W Większości przypadków sami nam Państwo je podajecie. Dzieje się to gdy:

 • rezerwujecie termin realizacji usług hotelowych;
 • meldujecie się w hotelu lub korzystasz z naszych innych usług;
 • przesyłacie reklamację;
 • przebywacie na terenie przestrzeni hotelowych objętych monitoringiem wizyjnym;
 • kontaktujcie się za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • dodajecie komentarz na blogu;
 • obserwujecie nasze profil na Facebooku i Instagramie.

CELE, PODSTAWY PRAWNE OKRES PRZETWARZANIA ORAZ OBOWIĄZEK I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Poniżej opisaliśmy szczegółowe informacje dotyczące celów, podstawach prawnych a także informacji o okresie przetwarzania Państwa danych oraz obowiązku/dobrowolności ich podania.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania danych Dobrowolność/obowiązek podania danych

Obsługa rezerwacji hotelowej

Art. 6 ust.1 lit. b RODO

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie rezerwacji.

Dokonując rezerwacji musicie Państwo podać nam dane osobowe niezbędne do jej realizacji tj. adres e-mail, imię i nazwisko, dane do faktury. Będziemy przetwarzać dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie rezerwacji, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być  przetwarzane w celach archiwalnych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania i zawarcia umowy, ich podanie jest dobrowolne natomiast konsekwencja ich niepodania będzie niemożność wykonania umowy złożenia rezerwacji .

Realizacja usług

 

Art. 6 ust.1 lit. b RODO

Przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy.

Dane pozyskiwane są jako dane stron do zawarcia umowy. Będziemy przetwarzać dane osobowe przez czas niezbędny do zawarcia umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być  przetwarzane w celach archiwalnych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania i zawarcia umowy, ich podanie jest dobrowolne natomiast konsekwencja ich niepodania będzie niemożność wykonania umowy sprzedaży .

Spełnienie obowiązków podatkowych.

Art. 6 ust.1 lit. c RODO

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Podanie danych osobowych  jest dobrowolne ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, natomiast konsekwencja niepodania danych będzie niemożność spełnienia przez Administratora w/w obowiązków.

Kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy.

Będziemy przetwarzać  dane osobowe przez okres obowiązywania umowy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu kontaktu z w sprawach związanych z realizacją umowy, natomiast konsekwencja niepodania danych będzie niemożność kontaktu w w/w celu.

Realizacja reklamacji czy roszczeń związanych z umową.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy, oraz na podstawie

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Obowiązek wynikający z przepisów prawa.

 

Będziemy przetwarzać dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej czy roszczeń związanych z umową. Reklamacje oraz roszczenia związane z umową mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub roszczeń związanych z umową.

Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji reklamacji/ roszczeń związanych z umową, ich podanie jest dobrowolne natomiast konsekwencja ich niepodania będzie niemożność wykonania reklamacji oraz odstąpienia od umowy .

Wykorzystanie cookies w Serwisie.

Art. 6 ust.1 lit. a RODO

Przetwarzanie jest niezbędne w celu wykorzystywania cookies w Serwisie na podstawie zgody która jest udzielona przed pełnym załadowaniem strony internetowej.

Będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu cofnięcia zgody.

Podanie danych jest dobrowolne.

Komentarze blogowe

Art. 6 ust.1 lit. f RODO

Przetwarzane jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającym w tym przypadku na obsłudze systemu komentarzy.

Będziemy przetwarzać  dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza pod wpisem blogowym.

Prowadzenie profilu w Serwisie  Facebook i Instagram.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO

Przetwarzane jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającym na promowaniu własnej marki a w razie konieczności  na dochodzeniu roszczeń i obronie przez roszczeniami.

Będziemy przetwarzać  dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Informujmy, że dane osobowe przetwarzane w opisanym celu przetwarzamy wyłącznie w zakresie korzystania przez Państwa z profilu Administratora, a w zakresie pozostałego korzystania przez Państwa z serwisu Facebook i Instagram dane osobowe przetwarza Meta Platforms Ireland Limited w oparciu o ustanowione przez siebie regulamin i politykę prywatności.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu korzystania  z Facebooka i Instagrama, natomiast konsekwencja ich niepodania będzie niemożność korzystania z profilów Administratora w z w/w Serwisach.

Stworzenia profilu dla celów marketingowych oraz kierowania marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook) dostosowanego do preferencji.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. 

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

Art. 6 ust.1 lit. c RODO

Przetwarzane jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu prawidłowego wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów RODO, natomiast konsekwencją ich niepodania  będzie niemożność prawidłowej realizacji uprawnień wynikających z RODO.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO

Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystania z Serwisu.

Będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne  ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie niemożność podjęcia przez Administratora wyżej wymienionych działań.

Obsługi korespondencji.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO

Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku realizacji kontaktu z osobami oraz udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Następnie korespondencja zostaje przechowywana przez okres czasu w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi również prawnie uzasadniony interes o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne  ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie niemożność podjęcia przez Administratora wyżej wymienionych działań.

Analizy aktywności Użytkownika w Serwisie.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO

Przetwarzane jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w tym przypadku uzyskania informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie.

Będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania informacji o aktywności w serwisie, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie niemożność  uzyskania wyżej wymienionych informacji.

  

Realizacja programu lojalnościowego- Karty rabatowej

Art. 6 ust.1 lit f RODO

Przetwarzane jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora , jakim jest wykonanie zobowiązań wynikających ze złożonego przyrzeczenia publicznego o treści wskazanej w Regulaminie korzystania z karty rabatowej.

Będziemy przetwarzać dane osobowe takie jak: imię i nazwisko/firma, data urodzenia, adres, telefon oraz adres e-mail, przez okres działania programu lojalnościowego lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z uczestnictwa w programie lojalnościowym.

Podanie danych jest dobrowolne  ale niezbędne do wzięcia udziału i uczestnictwie w programie lojalnościowym.

Realizacja bezpieczeństwa osób i mienia na terenie naszego Obiektu.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO

Przetwarzane jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w tym przypadku bezpieczeństwa osób i mienia w Obiekcie.

Będziemy przetwarzać dane osobowe w postaci wizerunku, nr. rejestracyjnych pojazdów. Tak zebrane dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, kamery monitoringu prowadzą przekaz na stanowisko administratora systemu w czasie rzeczywistym a także zapisują obraz w sposób ciągły. Zapisy z monitoringu przechowywane są:

·         do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub żądania ich usunięcia;

 • w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, ale nie dłużej niż 14 dni od dnia nagrania.

Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu przed organami państwa w tym policją, termin usunięcia ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ochrony osób i mienia w Obiekcie.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 

Informujemy Państwa, o przysługujących prawach  do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
 • otrzymania kopii danych;
 • przenoszenia danych osobowych.

Informujmy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy  zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmówimy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu  prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w związku z jego szczególną sytuacją. Proszę jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy tylko Państwo uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

PROFILOWANIE

Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały.

KATEGORIA ODBIORCÓW

W związku z prowadzoną działalnością będziemy ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych;
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności podmiotom zewnętrznym np. dostawcy usługi hostingu danych, księgowemu.
 • pozostałym podwykonawcom, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych współpracowników.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Korzystamy  między innymi z zewnętrznych dostawców takich jak Google czy Facebook co wiarze się z przekazywaniem danych do państw trzecich:

 • Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Google Ireland Ltd – podmioty, który odpowiadają za analizę ruchu w ramach tej strony internetowej. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zapewniony przez tzw. Ramy ochrony danych UE- USA (EU-US Data Privacy Framework);
 • Meta Platforms, Inc z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Meta Platforms Ireland Ltd – podmioty te odpowiadają za działanie wtyczki portalu społecznościowego Facebook oraz działalność fanpage na Facebooku. Przetwarzają one  dane osobowe w przypadku gdy Użytkownik posiada aktywne konto na Facebooku. Umożliwiają one polubienie naszego fanpage na portalu społecznościowym Facebooku, czytanie zamieszczonych na fanpage treści, oglądania zdjęć, pisania komentarzy lub polubienia wpisów. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zapewniony przez tzw. Ramy ochrony danych UE- USA (EU-US Data Privacy Framework);

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W ramach prowadzonej przez nas działalności na Stronie internetowej zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

Wtyczki prowadzące do naszych profili pozwalają Państwu na bezpośrednie połączenie z naszym profilem po kliknięciu w ikonę platformy. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystacie Państwo z moje strony, w szczególności wtedy, gdy jesteście zalogowany jako jej Użytkownik. Jeśli nie chcecie Państwo by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Waszej działalności zalecamy wylogowanie z Państwa profili oraz korzystanie z przeglądarki w trybie incognito.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH NASZ FANPAGE NA FACEBOOKU

Przetwarzamy dane osobowe osób które:

 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 • opublikowali swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage ’u;
 • skorzystali z opcji Messenger celem skontaktowania się z nami.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą: Hotelik Korona s.c. Adam Gralik, Jacek Gralik, a wiec;
 • Jacek Gralik prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Hotelik Korona Jacek Gralik wspólnik s.c. ;Strefa Kulinarna Jacek Gralik wspólnik s.c.; Jacek Gralik; Passa Jacek Graik, pod adresem Raszyn 05-090 ul. Pruszkowska nr. 51, NIP: 5271000569, REGON: 012085990, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Adam Gralik prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Hotelik Korona Adam Gralik wspólnik s. c. , pod adresem Raszyn 05-090 ul. Pruszkowska nr. 51, NIP: 5342630847, REGON: 387631522, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą: Hotelik Korona s.c. Adam Gralik, Jacek Gralik, 05-090 Raszyn ul. Pruszkowska 51, NIP: 5342134290, REGON: 016427619, zwani dalej Współadministratorami.

 1. Państwa dane osobowe są W S P Ó Ł A D M I N I S T R O W A N E   przez Wspólników spółki cywilnej Hotelik Korona s.c. Adam Gralik, Jacek Gralik, w celu rozwijania Firmy poprzez stworzenie możliwości kompleksowego świadczenia usług na jak najwyższym poziomie przy pomocy kadry posiadającej odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, w tym dążenie do jednolitej obsługi klienta na podstawie porozumienia o współadministrowaniu danymi.
 2. Wyciąg istotnych dla postanowień Porozumienia o współadministrowaniu danymi jest dostępny na życzenie. W tym miejscu wskazujemy, że:
 • za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Państwa odpowiedzialny jest Jacek Gralik;
 • za odpowiadanie na Państwa zapytania i realizację Państwa praw odpowiedzialny jest: Jacek Gralik;
 • nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych;
 • ustaliliśmy następujący PUNKT KONTAKTOWY dla osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas Współadministrowane. Punkt kontaktowy: Hotelik Korona s.c. Adam Gralik, Jacek Gralik, adres poczty e-mail: ochronadanych@oycowizna.pl, adres poczta tradycyjnej: Gościniec Oycowizna ul. Słoneczna 241, 05-506 Lesznowola, telefon: 0 602 557 357.
 • WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane do Jacka Gralika, który odpowie na żądanie.
 1. Państwa dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach naszego fanpage w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook.
 2. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:
 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkownika na ich własnym/prywatnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • inne dane opublikowane przez Użytkownika na profilu Facebook, w tym wizerunek (zdjęcie profilowe, jeśli zostało osadzone);
 • inne dane opublikowane przez Użytkownika podczas rozmowy prowadzonej poprzez aplikację Messenger;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających fanpage`a gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod Użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia Użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
 1. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek naszej firmy.
 2. Jeżeli chodzi o Państwa dane osobowe dostępne w ramach serwisu Facebook, nie udostępniamy ich jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w żaden sposób nie przenoszę poza infrastrukturę serwisu Facebook.
 3. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób Facebook postępuje z danymi osobowymi. Należy w tym zakresie stosownych informacji szukać w polityce prywatności Facebooka.
 4. Dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.
 5. Informujemy, o przysługujących Państwu prawach do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
 • otrzymania kopii danych;
 • przenoszenia danych osobowych, oraz
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 1. Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z naszego fanpage.

WSPÓŁADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI Z FACEBOOKIEM

 1. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskie Administrator danych osobowych oraz Facebook czyli Meta Platforms Ireland Limited (Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia są wspólnymi administratorami danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez serwis Facebook znajdują się tutaj: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
 3. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 4. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie danych we wskazanych celach:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
 1. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie danych:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 1. Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

PLIKI COOKIES

CZYM SĄ PLIKI COOKIES I JAKIE SĄ ICH RODZAJE

Pliki cookies to małe pliki lub inne informacje zapisywane na urządzeniu Użytkownika lub do których Użytkownik uzyskuje dostęp z poziomu swojego urządzenia, które pomagają mi gromadzić dane na temat aktywności Użytkownika. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez Stronę internetową można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów. Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej Stronę internetową:

 • sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej);
 • stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia).

Ze względu na ich dostawcę:

 • własne (tworzone przez Stronę internetową Administratora);
 • należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator).

Ze względu na cel ich stosowania:

 • niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej);
 • funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie Strony internetowej do preferencji osoby odwiedzającej stronę);
 • analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze Strony internetowej);
 • marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej Stronę internetową w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od Strony internetowej, takich jak portale społecznościowe.

W JAKIM CELU KORZYSTAMY W PLIKÓW COOKIES

Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:

 • Zapewnienie prawidłowego działania Strony internetowej – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działania Strony internetowej, korzystanie z dostępnych na niej funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
 • zwiększenie komfortu przeglądania Strony internetowej – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
 • worzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez Użytkowników ze Strony internetowej. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Strony internetowej i dostosowywanie jej działania do preferencji użytkowników;
 • prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.

 

USTAWIENIE PLIKÓW COOKIES

Podczas pierwszej wizyty w panelu na naszej Stronie internetowej: www.oycowizna.pl wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. W zależności od decyzji Użytkownika, można włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.

Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest również za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

 • Chrome

(https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl)

 • Internet Explorer

(https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer)

 • FireFox

(https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek)

 • Opera

(https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies)

 • Microsoft Edge

(https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4)

 • Safari

(https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac)

 

TECHNOLOGIE SLEDZĄCE NA STRONIE INTERNETOWEJ

Strona internetowa  wykorzystuje technologie śledzące  w postaci wtyczek społecznościowych, takich jak: Facebook, Instagram, oraz narzędzia analityczne oraz marketingowe. Korzystamy na Stronie internetowej z usług:

Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają nam prowadzić statystyki i analizować ruch na Stronie internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną internetową i analizie ruchu na Stronie internetowej. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na Stronie internetowej, w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Piksel Meta to umieszczony na stronie fragment kodu, który działa jak narzędzie analityczne. Umożliwia kierowanie reklam na Facebooku i/lub Instagramie do osób, które odwiedziły naszą Stronę internetową. Dostawcą usługi jest Meta Platforms Ireland Ltd., (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia. Informacje zbierane poprzez korzystanie z Piksela Meta są anonimowe. Niemniej mogą być łączone z innymi informacjami o Użytkowniku, zebranymi w ramach platformy społecznościowej, jaką jest Facebook i/lub Instagram. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów firmy Meta znajdujących się poza Unią Europejską, w tym w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/policy/. Więcej o tym narzędziu przeczytacie Państwo na stronie dostawcy: https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja polityki obowiązuje od dnia 10.08.2023 r.